Obchodné a nákupné podmienky internetového obchodu zkeshop.sk

Všeobecné obchodné podmienky nákupného portálu zkeshop.sk (ďalej len ako

“VOS”).

predávajúcim sa v zmysle týchto VOS označuje spoločnosť  Z&K company s.r.o. zo sídlom na Ľ.Fullu 2 , 900 26 v Slovenskom Grobe. IČO: 53711203, DIČ: 2121471528 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava v odd. Sro, Vložka číslo: 151946/B, (ďalej uvádzany len ako “predávajúci”). Spoločnosť Z&K company s.r.o. Nie je plátcom DPH Kontaktnými údajmi na predávajúceho sú: zkcompany@zkcompany.sk,

1. Z&K company je internetovým predajcom kozmetických výrobkov v oblasti zdravia a krásy s príslušnými povoleniami. Týmto sa portál predávajúceho rozumie ako online katalóg s možnosťou objednania online – formou internetu.

2. Pri objednávaní tovaru online formou uvádza spotrebiteľ nasledujúce údaje:

Pri objednávaní a nakupovaní fyzickou osobou, ktorá nebude naďalej využívať náš tovar ako predmet svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, či povolania, nám poskytujete údaje:

Meno, priezvisko, adresa, email a telefónne číslo. – V prípade nákupu tovaru súvisujúceho s vaším predmetom podnikania, uveďte pri objednávke vaše obchodné meno, IČ, DiČ, miesto / Adresu (sídlo podnikania)

3. Pri odoslaní konečnej objednávky predávajúcemu bude Vaša objednávka spracovaná, a o jej priebehu sa dozviete formou emailovej notifikácie. Predávajúci sa zaväzuje zaslať objednaný tovar najneskôr do 1 týždňa od odoslania objednávky formou dobierky Slovenskej Pošty, kuriérskej spoločnosti, prípadne vlastného kuriéra – v prípade, že tovar nebol odoslaný a jeho dodanie je zdržané neovplyvniteľnými skutočnosťami, je obchodník povinný klienta bezodkladne informovať formou emailu.

4. Predajca obvykle expeduje tovar do 48 hodín formou zmluvného prepravcu. O dodaní tovaru budete informovaný emailom. Predajca sa zaväzuje, že zmluvnému predajcovi poskytne len nevyhnutné osobné údaje pre dodanie zásielky, týmito údajmi rozumieme:

meno, adresu, telefónne číslo.

5. Daňový doklad, faktúru, ktorá je daňovým dokladom – zasielame emailom, alebo prikladáme k objednávke. Túto faktúru dostane kupujúci najneskôr do 14tich dní na email uvedený pri objednávaní tovaru od predávajúceho. Tovar sa označuje za doručený prevzatím zásielky kupujúcim, prípadne poverenej tretej osoby na prevzatie danej zásielky.

6. Objednávky uskutočnené v našom elektronickom obchode sú záväzné. V prípade objednania a nevyzdvihnutia objednávky a jej nezaplatenia, je spoločnosť Z&K company s.r.o. oprávnená žiadať náhradu škody v plnej výške vzniknutých preukázateľných nákladov. Objednávku je podľa zákona možné vrátiť predávajúcemu do 14 dní v pôvodnom stave. Vrátený poškodený, použítý tovar nie je možné vrátiť inak, ako spôsobom reklamácie za predpokladu, že tovar je výrobne vadný. Systém a spôsob reklamovania našich produktov, je uvedený v reklamačných podmienkach.

7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vyprázdnenia zásob na sklade, nedostupnosti materiálu potrebného na výrobu tovaru, prípadne z dôvodu vykonávanej údržby na zariadeniach, ktorými sú naše produkty vyrábané. Predajca sa zaväzuje a podľa zákona je povinný o tejto skutočnosti zákazníka informovať a vrátiť zaplatenú zálohu za tovar najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a to formou prevodu na účet.

8. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. Kupujúci má právo tovar odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom “kamennom” obchode. Odskúšaní tovaru sa absolútne nerozumie využívať tovar po dobu 14 dní a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci je pri vrátení tovaru povinný zaslať písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením údajov danej objednávky, čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Týmto odstúpením od zmluvy sa ruší aj každá ďalšia doplnková zmluva týkajúca sa tejto objednávky. V prípade odstúpenia od zmluvy, je potrebné tovar zaslať na adresu spoločnosti

Z&K company uvedenú v prvej časti obchodných podmienok.

 • odstúpením od zmluvy sa kupujúci zaväzuje doručiť nepoužívaný tovar predávajúcemu najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Odoslanú zásielku, prosím poistite.

Zásielky zaslané na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy a dodržaní podmienok zo strany spotrebiteľa predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil. Predávajúci však nie je povinný uhradiť náklady za iný spôsob doručenia, ktoré si zvolil kupujúci, ale iba najlacnejší dostupný spôsob dodania. – pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci všetky náklady spojené so zasielaním tovaru.

9. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim a doručení použitého či poškodeného tovaru, alebo v prípade, že je hodnota tovaru znížená v dôsledku zlého zaobchádzania s tovarom, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody,

10. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je : – predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru, ktorý bol na základe požiadavky kupujúceho vyrobený na mieru.

11. Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky emailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

12. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH – ceny sú konečné. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

13. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

14. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne za nesprávne uvedenie adresy kupujúcim. Kupujúci je povinný dôsledne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od predajcu, alebo kuriéra a potvrdiť prebratie svojím podpisom na doklade o prevzatí tovaru. Poškodenie dodávanej zásielky spôsobené kuriérskou službou je potrebné reklamovať u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra v tomto prípade nepreberá a poškodenie sa zaznačí do dokladu o prevzatí.

15. Kupujúci má právo zrušiť objednávku jedine a výhradne po odoslaní objednávky a to formou emailu do 60 minút od zaslania objednávky. Toto zrušenie objednávky musí kupujúci stihnúť do doručenia oznámenia emailom. Oznámením objednávky v stave “vybavuje sa “ sa dostáva kupujúceho objednávka do výrobného či expedičného procesu, ktorý nie je možné zastaviť. Zrušenie objednávky je možné jedine emailom. V prípade zaplatenia objednávky na bankový účet, budu po zrušení objednávky vrátené kupujúcemu náklady najneskôr do 14 dní od písomného/ emailového potvrdenia zrušenia objednávky.

16. Ochrana osobných údajov

16.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

16.2. Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim, a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia v internetovom obchode www.Edenpharma.sk, zasielanie informácii o novinkách a akciových ponukách.

16.3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.Edenpharma.sk, pri registrácii v internetovom obchode www.Edenpharma.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky, alebo pri registrácii na internetovom obchode www.Edenpharma.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme Marketing. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho

16.4. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa bodu 16.1. a to na účely uvedené v bode 16.2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

16.5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

16.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 16.2. týchto všeobecných obchodných podmienok.

16.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

16.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

16.9. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať 1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v

rozsahu:

 • a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
 • b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
 • c) účel spracúvania osobných údajov,
 • d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
 • e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä: – poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, – okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, – tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, – okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, – tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, – okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, – formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, – tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

16.11. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 16.14. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:

 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 3. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 5. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 6. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho. 16.11. Právo kupujúceho podľa bodu 16.10. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

16.12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

16.13. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

16.14. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa bodu 16.21. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

16.15. Ak kupujúci uplatní svoje právo

 1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
 3. u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

16.16. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

16.17. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

16.18. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

16.19. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 16.9., 16.10. 1/, 3/ až 6 , a bodu 16.12 . až 16.14. vybaví predávajúci bezplatne.

16.20. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 16.10. 2/ vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

16.21. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov16.19. a

16.20. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

16.22. Obmedzenie práv kupujúceho podľa bodu 16.11. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

17. Kupujúci po odoslaní objednávky, či registrácii môže dostávať správy o ponukách tovarov, pribúdajúcich benefitov, súťažiach a službách predávajúceho. Objednávateľ môže nastavenie emailových notifikácii zmeniť prihlásením do svojho užívateľského účtu.

18. Zaškrtnutím políčka pri registrácii, alebo objednávaní tovaru bez nutnosti registrácie, zákazník súhlasí, že si tieto VOS prečítal, v plnom rozsahu ich porozumel.

19. Predávajúci si vyhradzuje práve obchodné podmienky zmeniť. Oznámenie o zmene obchodných podmienok si predávajúci ako povinnosť plní pridaním oznámenia pod tieto obchodné podmienky. Uvedie tak dátum poslednej zmeny, ktorou obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a v plnom rozsahu nahradzujú predchádzajúce VOS

20. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

Z&K company Všeobecné obchodné podmienky portál www.zkeshop.sk nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy, ktorou sa považuje zaslatie objednávky formou internetového obchodu/katalógu, emailovej záväznej objednávky, telefonickej objednávky a následneho potvrdenia formou emailu.

Reklamačné podmienky

1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

2. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť  Z&K company s.r.o. zo sídlom na Ľ.Fullu 2 , 900 26 v Slovenskom Grobe. IČO: 53711203, DIČ: 2121471528 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava v odd. Sro, Vložka číslo: 151946/B

3. “Kupujúci” je spotrebiteľ tovaru (osoba ktorá nakupuje tovar pre osobnú spotrebu,)

4. Fyzické a právnické osoby berú na vedomie, že podmienky záruky (záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcima kupujúcim sú upravene obchodným zákonníkom.

Záručné podmienky

1. Ak pri dodaní tovaru vykazuje tovar zjavné chyby, je dodaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci povinný tento tovar neprevziať. V takom prípade zostáva kupujúcemu nárok na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho, prípadne vrátenie kúpnej ceny tovaru.

2. V prípade, že po prevzatí tovaru Kupujúcim sa vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu. reklamačný list (/wpcontent/uploads/2015/06/reklamacia.pdf) = kliknite pre stiahnutie reklamačného listu 3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, ktorý ju udáva na 24 mesiacov. Záručná doba tovaru začína plynúť dňom dodania tovaru kupujúcemu.

4. V prípade, že reklamovaný tovar je doručovaný poštou, kuriérom prepravnej spoločnosti, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje dokumentáciu. Rozhodujúcim dátumom na plynutie reklamácie tovaru je dátum doručenia kuriérskou službou. Predávajúci nepreberie akýkoľvek tovar zasielaný na dobierku od kupujúceho.

Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru

1. V prípade že sa jedná o vadu na produkte, ktorú je možné bezodkladne odstrániť, predávajúci je povinný danú vadu odstrániť.

2. Predávajúci môže odmietnuť reklamovanie tovaru, pri ktorom nebolo dodržané nasledovné: Správne uskladnenie produktu podlá prídavného letáku či etikety

3. Predávajúci poučil spotrebiteľa tovaru o jeho právach formou reklamačného poriadku umiestneného na svojej internetovej stránke ktoré mu vyplývajú z ust. §622 Občianského zákonníka a právach ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianského zákonníka. Predávajúci umožnil prečítanie týchto podmienok v čase objednávky. Vybavenie reklamácie 1. Reklamácia sa uplatňuje zaslaním poškodeného tovaru na korešpondenčnú adresu spoločnosti, ktorá je: Z&K company s.r.o. zo sídlom na Ľ.Fullu 2 , 900 26 v Slovenskom Grobe. IČO: 53711203, DIČ: 2121471528 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava v odd. Sro, Vložka číslo: 151946/B. Kupujúci je povinný spoločne s tovarom doložiť faktúru a vyplnený reklamačný list. Bez reklamačného listu nie je možné reklamáciu uplatniť. Vyplnený reklamačný list je možné zaslať aj emailom. 3. Reklamácie musia byť vybavené bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4. V situácii kedy kupujúci zasiela tovar predávajúcemu, je povinný ho zabaliť do vhodného obalu, aby nedochádzalo k navlhnutiu, či inému poškodeniu tovaru.

5. Pri prevzatí a kontrole tovaru od kuriéra je rozhodujúcim dátumom pre začatie reklamácie dátum doručenia kuriérom.

6. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za plynutie reklamácie na ktoré sa viaže ustanovenie zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianského zákonníka. Zákazník je o vybavení reklamácie bezodkladne informovaný emailom uvedeným pri kúpe tovaru a to v zákonnej lehote.

7. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade spotrebovaním viac ako 10% obsahu tovaru. Záverečné ustanovenia V prípade akejkoľvek reklamácie kontaktuje spotrebiteľ emailom predávajúceho a dohodne sa s ním na najvhodnejšom postupe pri vybavovaní reklamácie v súlade s reklamačnými podmienkami. V prípade, že sa domnievate, že boli porušené vaše spotrebiteľské práva, môžete využiť možnosť Alternatívneho riešenia sporov Zákon č. 102/2014 a to obrátením sa na tieto inštitúcie:

 • SOI – Slovenská obchodná inšpekcia
 • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (týka sa verejných služieb a poštových služieb,
 • súkromná firma, ktorá má o štátu licenciu na vykonávanie (tzv. oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname).

Tento reklamačný poriadok nadobúda svoju platnosť spolu s VOS 01.01.2017.

Zmeny reklamačného poriadku a VOS budú oznámené.

Kontaktné údaje

www.zkeshop.sk

Z&K company s.r.o., Ľ.Fullu 2, Slovenský Grob 90026

email: zkcompany@zkcompany.sk